Sơ đồ tổ chức công ty

Ban giám đốc:

  • Thiết lập chính sách cho công ty và giám sát các quản lý của công ty.
  • Vạch định chiến lược kinh doanh cho công ty, đặt ra các mục tiêu ngắn và dài hạn; hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành và đảm bảo rằng công ty có đủ nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó.

Phòng kinh doanh:

  • Tham mưu và giúp việc cho Ban giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty.
  • Phát triển thị trường, xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng; chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Phòng Kỹ thuật:

  • Xây dựng các gói giải pháp để phòng kinh doanh lên báo giá.
  • Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh lập hồ sơ dự thầu các công trình, dự án công ty tham gia đấu thầu.
  • Tư vấn chuyên sâu các gói giải pháp cho khách hàng.

Phòng hành chính:

  • Tham mưu và giúp việc cho ban giám đốc trong việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động.
  • Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc công tác quản lý tài chính của công ty.