Hệ thống chuông cửa hình


Màn hình chuông cửa

Chuông gọi tại sảnh

Trạm gọi liên lạc tại phòng trực